ശമ്പളത്തിന്‍റെ സകാത്ത്

വിേശഷണം

ശമ്പളത്തിന്‍റെ സകാത്ത് നല്‍കേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്‍റെ കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം