ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

വിേശഷണം

ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം