മദ്യം വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ വിധി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം