നമസ്കാരത്തിനു ശേഷമുള്ള ആലിംഗനത്തിന്‍റെ വിധി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം