ഹജ്ജ എല്ലാ മുസ്ലീമിനും നിര്‍ബന്ധമോ?

വിേശഷണം

ഹജ്ജ എല്ലാ മുസ്ലീമിനും നിര്‍ബന്ധമോ?

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം