നോമ്പും നമസ്കാരവും ഇല്ലാത്തവന്‍റെ ഹജ്ജ്

വിേശഷണം

നോമ്പും നമസ്കാരവും ഇല്ലാത്തവന്‍ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം