പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിച്ച ഫിലിം,വിമര്‍ശനാത്മക വിലയിരുത്തലും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് ( പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിച്ച ഫിലിം,വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം