ഇഹ്’റാമിനു ശേഷം ഉം’റ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍

വിേശഷണം

ഇഹ്’റാമിനു ശേഷം ഉം’റ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ എന്തുചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം