മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉം’റ ചെയ്യുന്നവര്‍ സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കല്‍

വിേശഷണം

മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉം’റ ചെയ്യുന്നവര്‍ സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി. ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം