മരിച്ചവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉം’റ ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മരിച്ചവര്‍ക്ക് ഉം’റ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്‍ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം