ഇഹ്’റാമില്ലാതെ മീഖാത്തിലൂടെ കടന്നുപോകല്‍

വിേശഷണം

ഇഹ്’റാം ഇല്ലാതെ മീഖാത്തില്‍ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം