തല്‍ബിയ്യത്തിന്‍റെ സമയത്ത് നിയ്യത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

തല്‍ബിയ്യത്തിന്‍റെ സമയത്ത് നിയ്യത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം