ഇഹ്’റാമില്‍ പ്രവേശിച്ചവന്‍ വിമാനമാര്‍ഗ്ഗം മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

ഇഹ്’റാമില്‍ പ്രവേശിച്ചവന്‍ വിമാനമാര്‍ഗ്ഗം മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന്‍റെ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഫത്’വാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം