ഉം’റയില്‍ ത്വവാഫിനു മുമ്പായി സഅ്യ് നടത്തുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

ഉംറയില്‍ ത്വവാഫിനു മറുപടി.മുമ്പായി സഅ്യ് നടത്തുന്നതിന്‍റെ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം