കഅ്ബയുടെ കില്ല സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

കഅ്ബയുടെ കില്ല സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം