മുതമത്തിആയി ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ‍ല്‍

വിേശഷണം

മുതമത്തിആയി ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ‍ല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം