ജംറയില്‍ എറിഞ്ഞ കല്ല് ഹൗളില്‍ വീഴാതിരുന്നാല്‍

വിേശഷണം

ജംറയില്‍ എറിഞ്ഞ കല്ല് ഹൗളില്‍ വീഴാതിരുന്നാല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം