മുസ്ദലിഫയുടെ അതിര്‍ത്തിക്കു പുറത്ത് രാപാര്‍ത്താല്‍

വിേശഷണം

മുസ്ദലിഫയുടെ അതിര്‍ത്തിക്കു പുറത്ത് രാപാര്‍ത്താല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം