ദുല്‍ഹജ്ജ് പന്ത്രണ്ടിന് മിനയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം അസ്തമയത്തിനു മുമ്പായി വീണ്ടും തിരിച

വിേശഷണം

ദുല്‍ഹജ്ജ് പന്ത്രണ്ടിന് മിനയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം അസ്തമയത്തിനു മുമ്പായി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നാല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം