പാപങ്ങള്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ പ്രതിഫലം കുറക്കുമോ?

വിേശഷണം

പാപങ്ങള്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ പ്രതിഫലം കുറക്കുമോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം