അറഫാ ദിനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്‍ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം