സ്ത്രീയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഇണ

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വിവാഹിതയായ സ്ത്രീക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഇണ ആരായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം