അല്ലാഹുവിന്‍റെ തൃപ്തി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന് അടിമയെ കുറിച്ചുള്ള തൃപ്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം