രണ്ട് സാക്’ഷ്യവചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം