ആത്മാര്‍ത്ഥത- രണ്ട് സാക്’ഷ്യവചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധന.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം