കൃസ്തുമസ്സ് ദിനത്തിലെ സല്‍ക്കാരം

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിമിന് കൃസ്തുമസ്സ് ദിനത്തില്‍ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലെ കൃസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണം നല്‍കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്ശൈഖ് ആബിദ് ഖാന്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം