കൃസ്തുമസ്സ് ദിനത്തിലെ സല്‍ക്കാരം

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിമിന് കൃസ്തുമസ്സ് ദിനത്തില്‍ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലെ കൃസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണം നല്‍കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്ശൈഖ് ആബിദ് ഖാന്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം