നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി:- പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തില്‍ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളും വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം