സോക്സുകളില്‍ തടവുന്നതിന്‍റെ വിധി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

പ്രസാധകർ:

www.islomovozi.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സോക്സുകളില്‍ തടവുന്നതിന്‍റെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം