രണ്ടാമതായി സംഘനമസ്കാരം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

വിേശഷണം

ഒന്നാമത്തെ സംഘനമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്‍ രണ്ടാമതായി സംഘനമസ്കാരം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം