ഇമാമിന്‍റെ കൂടെ ഒരാള്‍ മാത്രമായി നമസ്കരിക്കുന്നതിന്‍റെ രൂപം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം