ഹദീസിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

വിേശഷണം

ശകുനവും രോഗപകര്‍ച്ചയുമില്ല എന്ന ഹദീസിന്‍റെ ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം