പാശ്ചാതാപത്തിനു ശേഷം വേറെ തെറ്റ് ചെയ്താല്‍

വിേശഷണം

പാശ്ചാതാപത്തിനു ശേഷം വേറെ തെറ്റ് ചെയ്താല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം