ആശൂറാ ദിനം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആശൂറാ ദിനം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് മറുപടി പറയുന്നു.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം