ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കല്‍ സുന്നത്ത്

വിേശഷണം

ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം