ആശൂറാ നോമ്പിന്‍റെ നിയ്യത്ത്

വിേശഷണം

ആശൂറാ നോമ്പിന്‍റെ നിയ്യത്ത് പകലില്‍ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം