ആശൂറാ ദിനത്തില്‍ മാത്രം നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

വിേശഷണം

ആശൂറാ ദിനത്തില്‍ മാത്രം നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം