ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കല്‍ സുന്നത്ത്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം