റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റു വീട്ടാനുള്ളവര്‍ ആശൂറാ നോമ്പെടുക്കല്‍

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റു വീട്ടാനുള്ളവര്‍ ആശൂറാ നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം