ആശൂറാ നോമ്പിന്‍റെ നിയ്യത്ത്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

വിേശഷണം

ആശൂറാ നോമ്പിന്‍റെ നിയ്യത്ത് പകലില്‍ എടുക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം