ഐക്കല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഐക്കല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം