ഇസ്ലാമിക വിവാഹം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിധികള്‍ ശൈഖ് ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാറുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ വിധികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം