അവിശ്വാസികളിടെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിക നിലപാട്

വിേശഷണം

അവിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം