അവിശ്വാസികളിടെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിക നിലപാട്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അവിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം