നബികുടു:ബത്തോടുള്ള അഹ്’ലു സുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാട്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് നബികുടു:ബത്തെ വെറുക്കുന്നുവെന്ന ശിയാക്കളുടെ വാദത്തിനുള്ള മറുപടിയും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ അഹ്’ലു സുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം