മാരണം

വിേശഷണം

വിശ്വാസം പിഴച്ചുപോകുകയും പിശാചിന് വശംവദരാവുകയും ചെയ്യുന്ന മാരണത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം