മയ്യിത്തിനെ കറുപ്പുവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കല്‍

വിേശഷണം

മരണത്തിന്‍റെ തൊട്ടുമുമ്പായി അവര്‍ക്ക് കറുപ്പുവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം