മസ്ജിദു നബവിയുടെ താക്കോല്‍ കൈവശംവെക്കല്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുഷ്പ്രചരണത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം