പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കല്‍

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യരുടെ പ്രവാചക നിന്ദയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം