ഊറക്കിട്ടാല്‍ പന്നിയുടെ തോല്‍ ശുദ്ധമാകുമോ?

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം