ഊറക്കിട്ടാല്‍ പന്നിയുടെ തോല്‍ ശുദ്ധമാകുമോ?

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം