ഗാനാലാപന ശൈലിയില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ വിധി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഗാനാലാപന ശൈലിയില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ വിധി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം